ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПП „НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА“

Правно основание:

Настоящата политика е в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L19/1 от 4 май 2016г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“.

ПП „Няма такава държава“ е администратор на лични данни и е ангажирана с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания, наложени от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679“.

Настоящата Политика за поверителност на ПП „Няма такава държава“ има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

Политика за поверителност на ПП „Няма такава държава“ може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България европейско законодателство.

 

Кои сме ние?

ПП „Няма такава държава“е политическа партия, регистрирана по Закона за политическите партии. Партията е със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.“Одрин“ 70 ет.7 ап.18, тел. .............., e-mail: dataprotection@ntd.com.

Как събираме лични данни?

ПП „Няма такава държава“извършва обработване на лични данни, необходимо за сключване и изпълнение на договор и за спазване на законови задължения (законосъобразно обработване на лични данни по чл. 6, т. 1, б. „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни се събират лично от субектите на данните чрез подаване на заявление за членство в ПП „Няма такава държава“ и на декларация по чл.9, ал. 1  от Устава на ПП „Няма такава държава“.

Какви данни събираме?

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си, са:

Обикновени лични данни: имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, от кого е издадена, постоянен адрес, телефон и e-mail.

С каква цел обработваме личните данни?

Личните данни се обработват единствено за служебни цели, а именно:

 • За подписване на декларация при членство, изисквана от Закона за политическите партии;
 • За счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
 • За осъществяване на контакт с членовете на ПП „Няма такава държава“;
 • Изпълнение на договорно задължение с трета страна.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство:

 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство, а именно - 50+1 години от датата на сключване на договора;
 • Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне.
 • Данните, които членовете на ПП „Няма такава държава“ предоставят за осъществяване на членство и контакт с тях се съхраняват за целия срок на тяхното членство или в срок до 31 декември на годината, следваща годината на прекратяване на тяхното членство;
 • Данните на други лица - за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“.

Кой има достъп до вашите данни?

Ние не предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови цели.

Данни се предоставят на ЦИК, РИК, ОИК и др. нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

На контрагенти на ПП „Няма такава държава“ при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните:

 • Контрагенти, които предоставят услуги, касаещи дейността на ПП „Няма такава държава“ - счетоводна къща – изготвяне на ведомост за възнаграждение, изготвяне на сметка за изплатени суми, издаване на служебна бележка за доходи по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.45 от ЗДДФЛ, разплащания по договори;
 • Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
 • На банка, обслужваща ПП „Няма такава държава“, за нуждите на изплащане на възнаграждения.

Лични данни в чужбина се предоставят по повод на организиране на избори и референдуми или при командироване на служители или др. лица в чужбина.

Как съхраняваме личните данни?

ПП „Няма такава държава“ предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на ПП „Няма такава държава“ чрез настоящия документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от ПП „Няма такава държава“ да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на ПП „Няма такава държава“за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни, имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. ПП „Няма такава държава“ не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: dataprotection@ntd.com като ПП „Няма такава държава“ ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/  във връзка с обработване на личните му данни.

В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, нито може да участва в качеството си на член на ПП „Няма такава държава“, както и в каквито и да било други активности, организирани  от ПП „Няма такава държава“.

Преглед и допълване на Политика за поверителност на ПП „Няма такава държава“:

Настоящата Политика за поверителност на ПП „Няма такава държава“ се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС.

 

До